Sailing is for everybody

Ochrana osobních údajů


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost LEVANTER s.r.o. se sídlem Jana Nohy 878/2, Ostrava 25 – Polanka n. O., CZ – 725 25, IČ: 25877151, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24145 (dále jen „Levanter“).

Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu levanter@levanter.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na objednání zboží a služeb z nabídky činnosti Levanter. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Levanter zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní kontakt, e-mail, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem: a) plnění práv a povinností prodávajícího Levanter ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení) b) plnění práv a povinností poskytovatele služeb Levanter ze smlouvy uzavřené s objednatelem služeb a pro ochranu práva a zájmů Levanter (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení).

III. COOKIES

Levanter i poskytovatel zpracovatelských softwarů používají cookies pouze pro udržení informací v opuštěném košíku a pro sledování návštěvnosti webových stránek.

IV. PROFILOVÁNÍ SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Levanter neprovádí profilování subjektů osobních údajů.

V. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem dodání objednaného zboží nebo služeb a následné komunikace mezi Levanter a subjektem osobních údajů. Tyto údaje budou zpracovávány elektronicky a manuálně po dobu 10 let, jak vyžaduje zákon o účetnictví. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Levanter. Pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu 3 let.

VI. PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud subjekt osobních údajů požádá o poskytnutí vlastních osobních údajů, provede Levanter export seznamu objednávek a osobních údajů subjektu ve strojově čitelném formátu ve lhůtě 30 dnů od vyžádání za paušální poplatek € 15.

VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě registrace subjektu osobních údajů při realizaci objednávky je vyžadován souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů je rovněž potřebný u subjektu osobních údajů, jehož věk nepřesahuje 16 let věku. V tomto případě však musí být souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu zpracovateli osobních údajů Levanter. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

VIII. EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Levanter, osobní údaje však pro Levanter mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Levanter využívá nebo využívat bude.

IX. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.