Sailing is for everybody

Kapitánské průkazy

Průkazy způsobilosti - kapitánské licence


Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty se rozlišují podle rozsahu oprávnění na:

A – velitel jachty oceánské plavby (Yachtmaster Ocean) – držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na volném moři bez omezení.

B – velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster Offshore) – držitel průkazu je oprávněn vést jachtu na moři s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

C – velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal) – držitel je oprávněn vést jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beafortovy stupnice

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „C“:

 1. žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
  • základy námořního práva a COLREG
  • plavební nauka
  • námořní navigace
  • meteorologie
  • základy angličtiny
  • základy poskytování první pomoci
 3. úspěšné složení praktické zkoušky před zkušebním komisařem na moři a doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 NM pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko) nebo doložení průkazu způsobilosti MPZ – 2 (C) (vydaný Státní plavební správou) a doložení praxe v délce námořní plavby minimálně 500 NM (lodní deník, jachtařská knížka)
 4. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 5. minimálně 18 let věku
 6. 1 x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „B“ :

 1. žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
 3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
  • základy námořního práva a COLREG
  • plavební nauka
  • námořní navigace
  • meteorologie
  • základy angličtiny
  • základy poskytování první pomoci
 4. doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 NM pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)
 5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 6. 1 x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „A“:

 1. žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
 2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
 3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
  • základy námořního práva a COLREG
  • plavební nauka
  • námořní navigace
  • meteorologie
  • základy angličtiny
  • základy poskytování první pomoci
 4. doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 NM ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 20 NM od pobřežní linie
 5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
 6. 1 x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je 10 let. Nejpozději  před uplynutím lhůty platnosti je možné požádat o obnovení průkazu způsobilosti s doložením praxe formou kopie jachtařské knížky s uplutím minimálně 500 NM během doby platnosti průkazu. Správní poplatek za obnovení průkazu způsobilosti činí 400,- Kč.

Je logické, že nejprve musíme získat průkaz oprávnění pro oblast plavby C. Státní správu a státní dozor ve věcech námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy a spojů, které plní funkci Námořního úřadu. Adresa je: Ministerstvo dopravy a spojů, Odbor plavby a vodních cest, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 Praha 1.

Úřad vydává průkazy způsobilosti na základě písemné žádosti o vydání průkazu. Žádost je k dispozici na Námořním úřadě. Žádost o vydání průkazu musí být doložena:

 1. osvědčením o úspěšně složené zkoušce. U oblasti plavby C se jedná o teoretickou a praktickou zkoušku, u oblasti plavby B a A se ověřují teoretické znalosti.
 2. dokladem o praxi na jachtě. Pro oblast plavby C je předepsaná praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 NM pod dohledem velitele jachty. Uchazeč o oprávnění B musí prokázat praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1000 NM mil ve funkci velitele námořní jachty a nejméně 1500 NM ve vzdálenosti větší než 20 NM od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty. Uchazeč o oprávnění A prokáže praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5000 NM ve funkci velitele jachty.
 3. platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců
 4. barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm v počtu 1 ks
 5. dokladem o zaplacení správního poplatku (kolek v hodnotě 500,-Kč).
 6. je-li žadatel držitelem nějakého platného průkazu, předloží jeho kopii.

Vyhláškou MD č. 135/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, byla zrušena povinnost předkládat pro vydání průkazu způsobilosti platný všeobecný průkaz radiotelefonisty, případně platný omezený průkaz radiotelefonisty, jedná-li se o žádost o vydání průkazu s oprávněním C. Průkazy jsou však potřebné pro plavbu s námořní jachtou a bez těchto průkazů si nelze jachtu pronajmout! Průkazy vydává na základě zkoušky Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 8, pí. Kirilová, tel. 224 004 708. Zkouška se skládá z těchto zkušebních oborů: radiokomunikační předpisy, radiokomunikační provoz, elektrotechnika a radiotechnika. U všeobecného i omezeného průkazu radiotelefonisty je součástí zkoušky z oboru radiokomunikačních předpisů zkouška znalosti světového zeměpisu a zkouška v komunikaci v anglickém jazyce. Více na : http://www.ctu.cz/ctu-informuje/zkousky-odborne-zpusobilosti/ziskani-prukazu-odborne-zpusobilosti.html.

Ceny kurzů a správní poplatky

 • učební texty a skripta pro oblast plavby C přibližně 1500,- Kč
 • cena přípravného teoretického kurzu pro oblast plavby C je 5 000,- Kč (včetně skript)
 • přípravný kurz k získání všeobecného nebo omezeného průkazu radiotelefonisty je obvykle jednodenní a jeho cena se pohybuje kolem 1 000,- Kč. I zde je možno zakoupit skripta a na zkoušku se připravit individuálně.
 • poplatek za lékařskou prohlídku zdravotní způsobilosti cca 500,- Kč
 • cena za praktický kurz na moři v Chorvatsku se pohybuje od 10 000,- do 15 000,- Kč za týden podle zvoleného termínu a počtu účastníků (max. 6 účastníků v jednom kurzu)
 • správní poplatek za zkoušku z teoretických znalostí pro plavbu podle počtu zkoušených od 1000,- Kč
 • správní poplatek za vydání všeobecného nebo omezeného průkazu radiotelefonisty 600,- Kč
 • správní poplatek (kolek) za vydání průkazu velitele jachty 500,- Kč

Formuláře k obnově průkazů způsobilosti velitelů jachet je možné stáhnout na stránkách MDČR zde: http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Vodni-doprava/Namorni-urad-CR/Jachtari?returl=/Dokumenty?searchtext=%26searchmode=allwords%26ssfd=8;%26ssff=14;%26ssfa=0%26ssft=0%26mssfdt=%26mssfdf=%26aliaspath=/Dokumenty