Sailing is for everybody

Teoretické kurzy pro získání kapitánské licence

Rozsah znalostí pro zkoušky odborné způsobilosti velitelů námořních jachet


Osnovy kurzů :

Rozsah znalostí pro zkoušky odborné způsobilosti velitelů námořních jachet

1. Základy námořního práva a COLREG 1972

C – pobřežní plavba
1.1. Přehled mezinárodních a českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva.
1.2. Pojem námořní plavba, definice námořní jachty, vlastník a provozovatel námořní jachty, podstata práva vlajky, námořní rejstřík a hlavní zapisované údaje, rejstříkový list.
1.3. Technická způsobilost námořní jachty, rejstříkový přístav a označení námořní jachty, povinné doklady na námořní jachtě, povinnosti a oprávnění velitele námořní jachty, opatření při neodvratné zkáze námořní jachty.
1.4. Zásady vyvěšování státní vlajky na námořních jachtách, užívání jiných vlajek, vyvěšování vlajek jiných států, rozměry vlajky.
1.4. Základní technické údaje o jachtě, údaje v seznamu posádky, prozatímní povolení k plavbě.
1.5 Oblasti plavby námořní jachty, druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty.
1.5. Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty.
1.6. Odstraňování odpadků z jachet na moři.
1.7. Doklady nutné pro vplutí a vyplutí z přístavu, kontroly na jachtě při vplutí a vyplutí.
1.8. Udělení pomoci na moři, udělení pomoci v nouzi, právní následky udělení pomoci v nouzi.
1.9. Nehody na moři, postup při srážce plavidel, srážka s jinou jachtou, srážka se zakotvenou nebo vyvázanou jachtou.
1.10. Platnost pravidel COLREG 1972, základní pojmy: plachetnice, loď se strojním pohonem, loď provádějící lov ryb, plavidlo s omezenou manévrovací schopností, neovladatelné plavidlo, loď omezená svým ponorem, lodě ve vzájemném dohledu, plavidlo za plavby, snížená viditelnost.
1.11. Nepřetržité pozorování za plavby, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky.
1.12. Úzká plavební dráha a systém rozdělené plavby.
1.13. Vzájemné vyhýbání se plachetnic, předjíždění, lodě plující proti sobě, křižování.
1.14. Činnost lodě, která uvolňuje cestu a činnost lodě, které je cesta uvolňována.
1.15. Vzájemné povinnosti lodí a plavba v podmínkách snížené viditelnosti.
1.16. Definice světel, světla lodí se strojním pohonem za plavby, vlečení a tlačení lodí.
1.17. Světla plachetnice a veslice za plavby, světla rybářských lodí.
1.18. Světla neovladatelné lodě, lodí zakotvených a lodě nasedlé na dno.
1.19. Světla lodí s omezenou manévrovací schopností a lodí omezených svým ponorem, světla lodivodských plavidel.
1.20. Zařízení k podávání zvukových signálů, manévrové a výstražné signály.
1.21. Zvukové signály při snížené viditelnosti: loď se strojním pohonem, plachetnice, rybářské lodě, vlečení, loď zakotvená a loď nasedlá na dno.
1.22. Signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.

B – mořská plavba
1.23. Druhy pojištění námořní jachty, pojištění posádky námořní jachty, atesty záchranných prostředků.
1.24. Organizace záchranné služby na moři, záchrana osob a majetku na moři.
1.25. Srážka plavidel : vzájemná pomoc, výměna informací, odpovědnost plavidla, nahlášení srážky.
1.26. Právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách.
1.27. Informativní znalost předpisů SOLAS 73/78 a MARPOL 73/78.

Důkladná znalost témat 1.1. – 1.9. stanovených pro oblast C – pobřežní plavba COLREG 1972 – důkladná znalost témat 1.10. – 1.22. stanovených pro oblast C – pobřežní plavba.

A – oceánská plavba
Důkladná znalost témat stanovených pro oblasti C – pobřežní plavba a B – mořská plavba.

2. Navigace

C – pobřežní plavba
1. Písemná část
Určení výchozí polohy ze dvou náměrů, z polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deviace, deklinace a působení větru, po určité době plavby záměr plout do stanoveného místa – výpočet kurzu kompasového při působení větru, deklinace a deviace.

2. Ústní část
2.1. Základní informace o Zemi – osa, póly, rovník, rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka a zeměpisná délka.
2.2. Vzdálenost v navigaci, jednotka rychlosti, měření rychlosti jachty, měření hloubky, okružní a rumbový systém značení směru.
2.3. Pojem deklinace, její výpočet v daném roce, značení na mapách, magnetický a náměrový kompas
2.4. Pojem deviace, práce s deviační tabulkou, výpočet kurzu reálného z kurzu kompasového a naopak.
2.5. Působení větru na jachtu za plavby, výpočet kurzu vodou a výpočet kurzu kompasového z kurzu vodou, stanovení velikosti snosu větrem na jachtě
2.6. Poziční linie, určení polohy jachty ze dvou náměrů, ze dvou nesoučasných náměrů na jeden objekt, náměr a hloubka, náměr a světlo na obzoru.
2.7. Rozdělení námořních map podle použití, měřítko, titul mapy, datum a číslo mapy, značení hloubek, kontury dna, používané znaky a zkratky na námořní mapě.
2.8. Majáky, charakteristiky světel, jejich zkratky, vyhledávání světel ve Spisu světel, význam jednotlivých rubrik, nominální, geografický a skutečný dosah světla, sektory světel, náběžníková světla a plavba v linii náběžníku.
2.9. Systém IALA.
2.10. Plavby v blízkosti pevniny, plavba za snížené viditelnosti, plavba v noci.
2.11. Práce na mapě, lodní deník a jeho vyplňování.
2.12. Základy systému GPS, plavební body, COG, SOG, XTE.

B – mořská plavba
1. Písemná část
a) Výpočet časového rozpětí vplutí jachty do přílivového přístavu nebo časového rozpětí vyplutí jachty z přílivového přístavu.
b) Pro zadaný kurz dnový výpočet kurzu kompasového při zahrnutí přílivového proudu, snosu větrem, deklinace a deviace

2. Ústní část
2.13. Princip Merkatorovy projekce map, navigační zbočení (plavba po rovnoběžce).
2.14. Opravy námořních map (Notices to Mariners), navigační varování, Mezinárodní signálový kód, katalog námořních map a námořních publikací, druhy námořních publikací.
2.15. Princip magnetického kompasu, deklinace na generální a pobřežní mapě, metody stanovení deviace kompasu, sestrojení deviační tabulky.
2.16. Rychlost jachty po vodě a nad dnem, uplutá vzdálenost po vodě a nad dnem, princip logu a typy logů, určení rychlosti plavby bez pomoci logu, způsoby měření hloubky, druhy sond.
2.17. Poloha jachty, způsoby určení polohy, poziční linie, druhy pozičních linií a jejich měření v praxi, stanovení polohy z pozičních linií (dva nebo více náměrů, náměr a vzdálenost, dvě nebo více vzdáleností, dva nebo více nesoučasných náměrů nebo vzdáleností, z vodorovných úhlů, náměr a hloubka, vzdálenost na traversu).
2.18. Značení objektů na pobřeží, druhů dna, břehů, identifikace navigačních znaků podle tvaru, charakteristiky světla a barvy, stálých a přílivových proudů, mlhové signály.
2.19. Teorie vzniku přílivových jevů a jejich vliv na pobřežní navigaci, druhy přílivů, hladiny přílivů a odlivů, nulová úroveň mapy, přílivová křivka, přílivové tabulky a práce s nimi, výpočet výšky přílivu pro standardní a sekundární přístavy.
2.20. Stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů přílivových proudů, astronomické, atmosférické a geografické vlivy na výšku přílivu a velikost přílivového proudu.
2.21. Radionavigace na moři, druhy radiomajáků, šíření radiových vln, princip radaru, radarové nákresy.
2.22. Princip radiobóje EPIRB, použití Navtexu, zásady systému GMDSS.
2.23. Každodenní praxe navigátora, navigace v noci a za snížené viditelnosti, plánování trasy s použitím GPS.

A – oceánská plavba
1. Písemná část
Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce nebo Měsíce.

2. Ústní část
2.24. Loxodroma a plavba po loxodromě – loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočet parametrů loxodromy.
2.25. Ortodroma a princip plavby po ortodromě, rozdíl mezi loxodromou a ortodromou, výpočet délky ortodromy a počátečního úhlu ortodromy.
2.26. Sestrojení sítě souřadnic Merkatorovy mapy.
2.27. Princip a funkce sextantu, chyby sextantu a jejich odstranění, případně zahrnutí .
do výpočtu, použití sextantu v terestrické navigaci.
2.28. Nebeská sféra, systém nebeských souřadnic, souřadnice nebeských těles, sférický trojúhelník.
2.29. Astronomický almanach a navigační tabulky, výpočet LHA, deklinace a oprava změřené výšky Slunce a Měsíce.
2.30. Měření času na jachtě, časová pásma, UTC (GMT), LMT, ZT a vzájemné přepočty, změna datumu při překročení poledníku linie změny datum (Date Line).                                           2.31. Určení zeměpisné šířky v momentě kulminace Slunce, určení celkové opravy kompasu z azimutu nebeských těles.
2.32. Stanovení polohy jachty z astronomických pozičních linií.

3. Meteorologie

C – pobřežní plavba
3.1. Zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, troposféra a její vertikální rozložení, počasí a podnebí.
3.2. Změna teploty vzduchu s nadmořskou výškou, inverze a izotermie teploty vzduchu, teplotní pásma Země.
3.3. Tlak vzduchu – jednotky tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou, izobara a tlakové útvary.
3.4. Vlhkost vzduchu – stav nasycení, relativní (měrná) vlhkost vzduchu, rosný bod, kondenzace vodní páry.
3.5. Směr větru v tlakových útvarech, rychlost větru, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry – bora, sirocco, mistral, meltemi, jugo.
3.6. Vznik oblaků, klasifikace oblaků, složení oblaků a srážky, mlha a její druhy.
3.7. Vzduchové hmoty – třídění vzduchových hmot, vlastnosti stabilní a labilní vzduchové hmoty.
3.8. Atmosférické fronty – oblačnost, srážky, vítr v teplé, studené a okluzní frontě, značení front na synoptických mapách.
3.9. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního ozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy.

B – mořská plavba

3.10. Vliv slunečního záření na atmosférické procesy, ohřívání a ochlazování zemského povrchu, adiabatický děj.
3.11. Teplotní zvrstvení ovzduší – stabilní, instabilní a indifrentní zvrstvení ovzduší a tvorba oblačnosti v jednotlivých zvrstvení.
3.12. Vztah mezi směrem větru a izobarami, Buys Ballotův zákon, vztah mezi tlakovým gradientem a rychlostí větru, všeobecná cirkulace atmosféry.
3.13. Vznik srážek, atmosférické jevy – hydrometeory, fotometeory.
3.14. Charakteristika vlnění, hlavní parametry vlnění, vliv hloubky na profil vlnění, předpověď rozvoje vlnění.
3.15. Třídění vzduchových hmot, advekce, vznik atmosférických front, třídění front.
3.16. Změny tlaku, větru, teploty, oblačnosti, srážek a dohlednosti při přechodu teplé, studené a okluzní fronty.
3.17. Stadia vývoje tlakových níží, pohyb níží, podružné tlakové níže, stadia vývoje anticyklón, dráhy anticyklón a anticyklonální počasí.
3.18. Předpověď počasí ze synoptické mapy a z vlastního pozorování.

A – oceánská plavba
3.19. Rozložení tlaku vzduchu na povrchu Země, převažující směr větrů, monzunová cirkulace v Bengálské zátoce, Arabském a Jihočínském moři, pasátová cirkulace na severní a jižní polokouli, intertropická zóna konvergence.
3.20. Rozdělení tropických poruch podle síly větru, oblasti, podmínky a vzniku tropických cyklon, trasy tropických cyklon, kvadranty tropické cyklony.
3.21. Změny denního chodu tlaku vzduchu blížící se tropické cyklony, určení centra, vzdálenosti a kvadrantu blížící se tropické cyklony.
3.22. Manévrování plachetnicí a motorovou jachtou při přechodu tropické cyklony na severní a jižní polokouli.
3.23. Tropické cyklony na Atlantiku, Arabském moři a Bengálské zátoce.
3.24. Tropické cyklony v severní části Tichého oceánu včetně jihočínského moře.
3.25. Tropické cyklony v jižní části Indického a Tichého oceánu.
3.26. Vznik oceánských proudů a jejich charakteristika, proudy v severním a jižním Atlantiku.
3.27. Oceánské proudy Indického a Tichého ocánu.
3.28. Mapy Routeing Charts.

4. Nautika

C – pobřežní plavba – omezení na motorové jachty
4.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, příčná a směrová stabilita.
4.2. Bezpečnostní vybavení jachty – individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky.
4.3. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.
4.4. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů.
4.5. Příprava jachty k plavbě – kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.
4.6. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.
4.7. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.
4.8. Nasednutí jachty na dno.
4.9. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.
4.10. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.
4.11. Elektrická instalace na jachtě – akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů.
4.12. Druhy vařičů, kontrola a údržba systému LPG.

C – pobřežní plavba – bez omezení
4.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, druhy takeláže, příčná a směrová stabilita.
4.2. Aerodynamická a hydrodynamická síla, rovnováha sil a momentů.
4.3. Bezpečnostní vybavení jachty – individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky.
4.4. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.
4.5. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů, stálé lanoví a okutí, druhy ocelových lan, spojování lan s okutím.
4.6. Příprava jachty k plavbě – kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.
4.7. Zásady manévrování plachetnicí – stavění plachet, návětrnost a závětrnost plachetnice, refování plachet za plavby, základní obraty.
4.8. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.
4.9. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.
4.10. Nasednutí jachty na dno.
4.11. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.
4.12. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.
4.13. Elektrická instalace na jachtě – akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů.
4.14. Druhy vařičů, kontrola a údržba instalace LPG.

B – mořská plavba
4.15. Příčná, podélná a dynamická stabilita jachty.
4.16. Záchranný ostrůvek a jeho použítí, EPIRB -základní informace o funkci a přivolání pomoci.
4.17. Systém hlídek na jachtě za plavby, procvičování záchranných manévrů, kontrola a údržba jachty za plavby.
4.18. Vlečení – druhy vlečení , mořská kotva a její použití, vlečení lan za těžkého počasí.
4.19. Příprava jachty a posádky k plavbě za těžkého počasí, ustavení jachty pod plachtami do driftu, plavba motorovou jachtou v těžkém počasí, příčiny převržení jachty a možná prevence.
4.20. Zásobení jachty na delší plavbu, zásady výživy, systém pitné a užitkové vody.
4.21. Havárie takeláže, kormidelního zřízení, zatékání do jachty.

A – oceánská plavba
4.22. Důkladná znalost témat stanovených pro oblast plavby B – mořská plavba a C – pobřežní plavba bez omezení.
4.23. Osvědčení o znalosti osobních a záchranných technik vydaný na základě STCW 1995

5. Základy zdravotní péče

C – pobřežní plavba
5.1. Zásady vybavení lékárničky v pobřežní plavbě.
5.2. Obecné principy první pomoci na jachtě, resuscitace.
5.3. Neprůchodnost dýchacích cest, zástava dechu, dýchání z plic do plic, nepřímá srdeční masáž, zásady resuscitace dítěte.
5.4. Šok, bezvědomí.
5.5. Krvácení, popálení a poleptání, úrazy elektrickým proudem.
5.6. Zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře.
5.7. Poranění hrudníku a břicha, poškození teplem, poškození chladem.
5.8. Tonutí, mořská nemoc, tropické infekce a intoxikace, nebezpeční mořští živočichové.
5.9. Otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy, náhlé interní stavy, srdeční infarkt, cukrovka.
5.10. Přivolání pomoci, příprava postižného k transportu.

B – mořská plavba
Důkladná znalost osnov pro oblast plavby C – pobřežní plavba.

A – oceánská plavba
Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci vydaný na základě ustanovení STCW 1995.

6. Základy angličtiny

C – pobřežní plavba

6.1. Číslovky
6.2. Znalost základní frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány.

B – mořská plavba
6.3. Dovednost vytvořit korespondenci s námořním úřadem nebo účastníky námořního provozu.
6.4. Znalost frází z Mezinárodního námořního komunikačního slovníku (Standard Marine Navigational Vocabulary).

A – oceánská plavba
Přezkoušení znalostí pro oblast plavby B – mořská plavba

Seznam lékařů :

Seznam lékařů pověřených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky ve smyslu § 48 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, posuzováním zdravotní způsobilosti členů posádek lodí a velitelů námořních jachet:

 1. MUDr. Evžen HRNČÍŘ, CSc.  – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, telefon: 602 694 813
 2. MUDr. Jan CHORVATOVIČ – Hornická nemocnice s poliklinikou s.r.o.
  Pražská 206/95, 418 01 Bílina, telefon: 417 777 312
 3. MUDr. František KASAN – soukromý praktický lékař
  Palackého 137, 602 00 Brno, telefon: 541 218 149
 4. MUDr. Dalena KRAHULCOVÁ – soukromý praktický lékař
  Josefská 25/27, 602 00 Brno, telefon: 542 219 256
 5. MUDr. Pavel MACURA – odborný lékař interní, plicní a praktický
  Máchova 592, 500 02 Hradec Králové, telefon: 495 512 959
 6. MUDr. Viliam NÁDASSY – Ordinace praktického lékaře
  ul. 28. října 5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, telefon: 224 212 468
 7. MUDr. Lubomír NEČAS – Baťova nemocnice – budova OHS
  Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, telefon: 577 552 650
 8. MUDr. Igor PIŇOS, CSc. – Ordinace praktického lékaře
  Široká 6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, telefon: 222 310 129, 724 717 057
 9. MUDr. Jan PODZIMEK – Ordinace praktického lékaře
  Vranská 620/18, 142 00 Praha 4, telefon: 241 471 648
 10. MUDr. David SKOUMAL – Ordinace praktického lékaře, Akupunktura, Homeopathie
  Sládkova 27, 702 00 Ostrava 1, telefon: 608 843 841, 603 438 850
 11. MUDr. Vladimír VESELÝ – Ordinace praktického lékaře
  Čechova 252, 273 24 Velvary, telefon: 315 761 031
 12. MUDr. Vladimír VONDRUŠKA – Ústav tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Hradci Králové
  Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, telefon: 495 834 231